پیش گفتار

پیش گفتار مسئولیت انسان باورمند

هموطنان،همزبانان،همنوعان،و همباوران عزیز

شناخت و عمل به سه اصل حیاتی گفتار نیک، پندار نیک،و کردار نیک ضامن بقاٍء ،دوام، و پیشرفت هر انسان،و در مجموع هر ملت،و جامعه میباشد

بشهادت تاریخ ملتهائی در کوران حوادث بر پا ایستادند که در کوران طوفانهای تاریخ در این نظم همیشه ایستا،و پا بر جای هستی یعنی در توحید زیستند 

بعثت همه پیامبران بر حق تاریخ تنها برای در صلح و آرامش زیستن زمین ،و زمینیها میباشد

زمانی که میگوئیم زمینیها یعنی انسان موحد چون خود در آرامش میزید پس تمام مخلوقات خدا اعم از همنوع او ،و دیگر موجودات زمینی، هوائی،و دریائی نیز در جوار مدیریت توحیدی اودر صلح و امنیت خواهند زیست

    همنوعان عزیز، و محترم آیا آن درآ رامش زیستن پدران و مادران ما در دیروزی نچندان دور شناخت و عمل و،احترام بآن پیامها نبود؟ .راستی چه شد که بشر امروز با آنهمه دا شتنها هر روز تنها  تر ، افسرده تر ، وبیکسترمیشود ؟. چرا عمق فاجعه تنهائی بشر قرن بیستیکمی هر روز بیشتر،و بیشترمیشود؟.ما پیروان ادیان توحیدی بر این باوریم که بهمان اندازه که ما باورمندان بتوحید میدان عمل را رها کنیم ، مثلث زور پرست، زر،و زور،و تزویر هر روز حریصتر،و بیرحمتر بر تخریب بنیاد اخلا قی خانواده توحیدیمان  خواهد تاخت 

پدران، و مادران مسول  

نسل فردا ، نسلی که شما ،و من در خلقشان از یکطرف ،و هجرتشان باین دیار ،و رها کردنشان از طرف دیگرسهم بسزائ داریم . سئــوا ل کرد ه اند ومیکنند ،پدر ، مادر، باور شما چیست؟باور من کدام است؟، و ما از کدام قبیله ا یم؟ .انها نیک میفهمند و نیک میدانند که جواب درست ما در گرو اعما ل ماست و چقدر هم زیبا و امیدوار کننده خواهد بود که انها دیگر در تکرار جوابی را که پدران ما بما میدادند ( ما مسلمانیم چون اباء و اجداد ما مسلمان بودند ) سر تسلیم کورکورانه فرود نمیاورند

 امروز فاجعه کورتر،و مدرنتری در حال شکل گیریست . پدران قرن بیستمی به فرزندان قرن بیستیکمی خود دربرابر سئوال باور شما چیست ؟ بدون هیچ تکیه گای میفرمایند من مسلمان زاده ام!!!!و فرزند با هوش قرن بیستیکمی در نهایت تعجب میگوید من از شما نپرسید م که زاده چه کسی هستید چون پدر بزرگ و مادر بزرگ را خوب میشنا سم ،من فکر میکردم شما میدانید که باور را انسان خود انتخاب میکند باور زائیدنی نیست. من میدانم که شما زائیده چه کسانی هستید من میخواهم بدانم شما میدانید دینتان چیست؟

 هموطن ، باور بخالق هستی نمیتواند و نباید بپا س عملکرد شخص ، یا ا شخاصی، یا گروهی و یا هجرت بدیاردیگری ، یا به بهانه کمبود وقت ببوته فراموشی سپرده شود. شما نیک میدانید که یکی از بزرگترین افتخارات ملت همیشه فرهیخته ایرانی یکتا پرستی او بوده و امروز هم و فردا نیز میباید باشد.چه فراوان میبینید فرقه های پنهانی دیروز را که امروز از لانه های فریب خود سر براورده اند و تلاش میکنند افریدگار بیهمتای جهان هستی را در وجود یک پدیده طبیعی و یا یک انسان بعنوان دین ببشریت عرضه کنند !!. و جالبتر زمانی است که سراغ خداوند با عظمت جهان هستی را در ائین انها میگیرید در پشت بیان فریب پنهان و شما را حواله به شنیدن لغات میکنند انهم به لغاتی که خود هم بان باور ندارند

 فارسی زبان عزیز، افتخار باورمند بودن تو به یکتا پرستی ریشه در تاریخ چند هزار ساله دارد.بر باور توحیدیخود بایست و سر بلند فریاد شان بزن من مسلمانم ،و عملکرد دینفروشان  از هر نوع ان خد شه ای در باور توحیدی من وارد نخواهد کرد

هموطن ، انسان با خردترین،و با استعداد ترین موجود،و بعنوان جانشین خدا در زمین تنها موجود دارای عقل ازاد میباشد.این عقل نیازمند به اصول راهنما میباشد .قران تنها اصول راهنمای راستین بشر میباشد ،از شما عزیزان دعوت میکنیم سه شنبه ها راس ساعت ۸ شب با شرکت در برنامه توحیدی درسهای پرتوی از قران با اصول راهنمای عقل و خرد خویش بیشتر، و بهتر اشنا شوید

با ارزوی زیستن در خیر قرانی ، و با ارزوی دیدار شما

شاگردان کلاس درس پرتوی از قران در سراسر جهان