نقدی بر دوران طلائی امام

By • آوریل 9th, 2017 • Category: نوشتار

سلام بر تو “(الْمَلِكُ‏ القدوس ) که ،

جهان هستی در مالکیت مطلق تو هست و تو، تنها مالک بی عیب و نقصی ، سلام بر تو سلام .

یادی از دوران طلائی امام ؟!!.

بر کدامین فرهیخته ئی پوشیده است که وضعیت موجود امروز ایران و اسلام زائیده دوران طلائی امام نیست !!.

در این روز های آغازین سال ۱۳۹۶ بخاطر نوشتن این مقاله از حضور تمام کسانی که بهر دلیل ، اعم از احساس صادقانه ، حفظ منافع شخصی ، بر خورداری از روابط با نظام ، ترس از شمشیر مقامات ، زندگی در ایران ، و…………….. به آقای خمینی بعد از طلوع آفتاب روز ۲۴ بهمن ۱۳۵۷ باور دارند رنجشی حاصل میشود صادقانه و کتبا پوزش میخواهم . اما ؛

ابتدا روی سخن من با شما دوستان فرهیخته و گرامی و عزیز من هست که چرا از نوشتار حق گونه من گله میکیند ؟ رنجش شما از شنیدن سخن حق برای چیست ؟ نیک میدانید که من در مسلمانی و عدالت خواهی شما کوچکترین تردیدی ندارم اما ؛

شما بجای گله به این دو سوآل پاسخ دهید

۱- در این ۳۹ سال گذشته که ، اخلاق ، دین ، ایمان ، اقتصاد و احترام کشوری بنام ایران و ملتی که در آن زندگی میکند هر سال سیر نزولی خود را طی کرده و میکند ! یک نفر ، تنها یک نفر از سران این رژیم بجای آرزو کردن به دوران طلائی امام .

آرزو کرد که برای نجات ایران میبایستی به باز شناسی ، باز نگری و اجرای آن سه اصلی که ( استقلال ، آزادی و عدالت اجتماعی ) برای بهتر زیستن این ملت انقلاب کردیم بازگردیم ؟؟!!. اجازه دهید سوآلی را پیش روی شما گرامیان بگذارم ؛

۲- اگر امروز در کشور آمریکا که ما در آن زندگی میکنیم یک مسئله قانونی ، اقتصادی ، بحران مالی ، اجرای عدالت پیش آید سران این سه قوه میگویند ما باید به دوران جرج واشنگتن برگردیم یا به قانون اساسی کشور ( اصول راهنما ) ؟؟. قبل از اینکه توجه شما را تنها به دو سخن از حضرت امام در آن زمان جلب کنم ، معروض میدارم که ،

این مقاله را به نسل جوانی که چند ماه قبل پیروزی انقلاب و تنها چند روز پس از شکست و نا بودی و دفن آن سه اصل بدنیا آمده اند تقدیم میکنم .

بر شما سازندگان امروز و فردای ایران عزیز هست تا بدانید سه اصل انقلاب بعنوان یک خرد و فکر جمعی اکثریت بسیار بالای هموطن نان شما چه بود و چرا جهانیان به این سه اصل که برای اولین بار در تاریخ معاصر ، ایرانی های با فرهنگ آنرا به خود و به بشریت عرضه کردند آنهمه مورد احترام همگان قرار گرفت .

قبل از ورود به مقاله ، برای آن عده از کسانی که هنوزبجای آرزوی بازگشت به آن سه اصل در آرزوی تجدید حیات دوران طلائی امام ( شخص و نه فکر ) هستند روشن کنم که ، من از ساعت ۱۰ صبح ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ که در دبیرستان در شهر زیبای شیراز مشغول تحصیل بودم و به فرمان آقای دستغیب برای اعتراض به دست گیری آقای خمینی به خیابان های شهر ریختیم و تا ظهر روز ۲۴ بهمن ۱۳۵۷ صادقانه او رااز هر لحاظ حمایت مالی و فکری کردم وچه بهای سنگینی هم برای این حمایت تا به امروز پرداخته و می پردازم .

نیک میدانم که بسیاری از همراهان بزرگوار من در این راه به شهادت رسیدند !! ، بسیاری مال باختند ، تعدادی به زندان گرفتار آمدند و بسیاری مجبور به هجرت از وطن شدند ، در برابر همه آن سرفرازان سر تعظیم فرود می آورم .

درباره علل و چرائی وقوع انقلاب صاحب نظران شایسته ، بایسته و آگاه ترسخن گفتند و قلم ها زدند ، که نقدی بر آنها از این کوتاه قلم ساخته نیست . اما در جواب آن عده از افرادی که ،

هنوز بهر دلیلی برای بازگشت به دوران طلائی امام از آن یاد میکنند ، لازم میدانستم تا به چند نکته در باره آن دوران به مختصر اشاره ئی داشته باشم ؛

یاد . در فرهنگ فارسی عمید این معانی برای یاد آمده ، خاطر ، حافظه ، ذهن ، یاد آمدن .

بر یک ذهن سالم و یک عقل سلیم است که بهر زمان و در هر مکان از خاطرات شیرین دوران و زمانی که دیگر در دسترس او نیست یاد کند و نه بد ترین دوران معاصر یک کشور !! .

دوران . زمانی که سپری شد . و آنرا بازگشتی نیست . اگر در آن دوران در هر جامعه ئی با بر خورداری از رهبری یک انسان فرهیخته و فداکار و عاشق ، کشور از یک سقوط حتمی نجات و پا به عرصه دوران شکوفائی خود گذاشته و هر روز باران این نعمت روز افزون تر ازدیروز بر آن کشور میبارد . بر آن ملت واجب است که ضمن قدردانی و یاد نام نیک او از ارائه برنامهای سازند او به نیکی یاد کنند .

طلا . فلزی که از خدا تا انسان در وصف زیبائی آن در دنیا و آخرت سخن ها گفتند و داستان ها نوشتند .

امام . رهبر ، پیشوا ، الگو ، انسانی که با رهبری خود به ملت و سر زمین خود چنان اعتباری بخشیده که یادش هر گز فراموش نخواهد شد .و جامعه به هنگام رو در روئی با یک بحران با نگریستن در آینه رهنمودهای بخردانه و دلسوزانه او کشتی مواج را به ساحل آرامش میبرد .

نسل گرامی جوان ایران ، اگر دین مدار هستید به بر گزیدگی پیامبران تاریخ بنگرید ، هر قومی که پس از درگذشت پیامبر زمان خودش ، پیام را فراموش و سعی کرد در آن شخص و آن زمان زندگی کند !! شوم ترین سرنوشت را برای آن پیام ، آن پیامبر و پیروان او و بشریت رقم زده .

شما مطمئن باشید که سنگسار تنها هدیه آخوند های یهودی به همباوران کلیمی من بود ، اما آیا در ۲۰۰ سال گذشته یک نفر در قوم یهود سنگسار شده ؟ امروز کدام یهودی را می بینید که با یاد زندگی در زمان موسی ( ع) بر سر و سینه خود بزند ؟

( به ۱۰۰۰ سال دوران تاریک مسیحیت بنگرید ، آنها که پیام عشق را رها کردند و در مسیح ماندند ، و چه خون ها ریختند و چقدر عقب ماندند ، چه شد که امروز بدین جا رسیدند ؟) .

به امت مسلمان بنگرید ، چه شیعه و چه سنی ، مگر آخوندهای این دو مذهب شبانه روز از پیروان خود نمی خواهند که در فراغ آن دوران بکشید و کشته شوید !! به پرده داران کعبه که بهترین هدیه شان وهابیت بود که نوادگان سر فراز آن امروز ( داعش ) از آب در آمده نگاه کنید . به فرمایشات حضرت اما چه برای ایران و چه تشیع توجه کنید .

جواب حضرت امام در پس ۱۶ سال دوری از ایران ( و نه وطن ) به خبر نگاری که در هواپیما پرسید ” اما .اکنون که بعد از این همه سال به ایران باز میگردید چه احساسی دارید ، چه بود ” : هیچ  !!!!! یعنی صادقانه به ملت ایران و جهان فرمود : من کوچکترین احساسی برای بازگشت به این جهنم دره را ندارم !!! این هیچ برای ایران و اما

دومین فرمایش صادقانه جناب رهبرکبیر در پاسخ به سوآل مبنی برچرائی عدم عمل به آن گفتار زیبای پاریس  ؟؟ فرمودند خدعه کردم !!! یعنی به صراحت به شما دروغ گفتم !! .

بر شما نسل سازنده ایران است که ، تاریخ زنده کتبی و شفاهی همین ۴۰ سال گذشته را مطالعه کنید و ببینید چه کسانی هنوز در دفاع و اجرای آن سه اصل پا میفشارند و کدامین گروه هنوز هم به شما دروغ میگویند ؟!!.

نسل جوان عزیز و گرامی من ، آن فریبکاران دین فروشی که

قرآن را رها کردند و به شما قول زندگی در دوران رسول الله ( ص ) را میدهند ؟!! ، همان کسانی هستند که سه اصل زیبای انقلاب را نیز رها کردن اند و با پنهان شدن پشت دیوار ریا و فریب از شما میخواهند که ؛

برای یاد دوران طلائی حضرت امام بر سر و سینه خود بزنید و با تمام وجود برای بازگشت به آن دوران که از صبح روز ۲۴ بهمن ۱۳۵۷ تا امروز به جز اعدام ، جنگ ، فحشا ، فقر ، فرار از دین ، سقوط اخلاق ، آوارگی و هزاران مصیبت غیر قابل جبران هیچ ارمغانی برای اسلام ، ایران و ملت ایران و بشریت به بار نیاورده اند !!!. اشک ندامت از آن فراغ را بر گونه های رنجورتان به نشانید . هر ملتی مستحق حکومتی است که خود انتخاب میکند .

به نواختن سمفونی رژیم در زمان انتخابات ایران در ۳۹ سال گذشته نگاه کنید ، آنها نیک میدانند که برنامه های آقای روحانی با شکست روبرو شده و نیک میدانند که امسال دیگر هیچ ایرانی در این انتخابات شرکت نمی کند ، پس ساز آقای رئیسی را کوک کردند تا حتی آقای ترامپ هم در انتخبات ایران شرکت و هم به آقای روحانی رای بدهد !!.

باز هم یادی از دوران طلائی کودتا بر علیه اولین انتخابات آزاد ریاست جمهوری تاریخ ایران .

هموطن بجای گله مندی از این کوتاه قلم ، اگر خود را در برابر آینه امروز ایران قرار دهیم ،برای اینهمه سقوط چه جوابی بجز ادامه همان دوران را …………… داریم ؟؟.

آنقدر تکرار میکنم تا از یاد نبرید که هنوز هم دوست تان دارم .

نهم آوریل ۲۰۱۷ . فروردین ۱۳۹۶ . آمریکا . نادر انتظام .

شما میتوانید این مقاله و دیگر نوشتار این کوتاه قلم را در سایت انقلاب اسلامی و سایت

نادر انتظام ، مطالعه فرمائید .

 

 

 

دیدگاه‌ها غیرفعال هستند.